Functional Bytes Clojure, Scala en Java specialist

Online Touch live

Jan 14, 2015 • Arnout Roemers

Het is eindelijk zo ver. Online Touch is live voor Nederland. Belgie zal snel volgen. Samen met een paar andere zelfstandigen, hebben we het systeem vanaf niks opgezet, elk onderdeel zorgvuldig overdacht. Het resultaat is een stabiel en snel systeem, voorzien van de beste technieken. Maar wat is Online Touch eigenlijk? En wat houdt dat technisch in?

Online magazines en folders worden steeds populairder. Het is eenvoudig via social media te delen en er reacties op te krijgen. Ook biedt het interactieve mogelijkheden, zoals video, aandachttrekkende animaties, en links naar pagina’s of webshop artikelen.

Het gaat veelal om magazines, publicaties, folders of catalogi die reeds ontworpen zijn voor traditionele analoge verspreiding. Het ontwerp is er al, meestal in het kwaliteitsbehoudende vectorformaat PDF. Online Touch biedt daarom de mogelijkheid om een PDF te uploaden. En dan gaat het technische rad draaien. De PDF wordt omgezet naar data die het mogelijk maakt om een online publicatie geoptimaliseerd te tonen, te doorzoeken, en te bewerken. Als het even kan, wordt HTML5 gebruikt om de publicatie te tonen, maar anders wordt er teruggevallen op flash. De publicatie kan na conversie bewerkt worden in een online editor, om zo de interactieve onderdelen toe te voegen.

Je kan je voorstellen dat het op grote schaal verwerken van vaak grote PDF bestanden een uitdaging in schaalbaarheid met zich meebrengt. Van het parallel omzetten van de PDF pagina’s, tot het in detail tonen van de voortgang in de gebruiker’s dashboard. Van het opslaan van allerhande lees-statistieken, tot het razensnel kunnen zoeken in publicaties. Van op elk device haarscherp bladerbare pagina’s, tot een volledig geintegreerd betaalsysteem. Er zijn bestaande paketten gebruikt uit de big data wereld, en er zijn nieuwe frameworks ontwikkeld daar waar de bestaande tekortschoten.

Het resultaat: een stabiel platform waar bedrijven hun publicaties aan kunnen toevertrouwen. Maar belangrijker voor mijzelf, een platform waar ik als ontwikkelaar ook op kan bouwen, om zo mooie nieuwe features toe te voegen.


Clojure - ClojureScript - Scala - Java - JavaEE - Datomic - Reagent - Figwheel - HugSQL - JavaScript - Node.js - Maven - SBT - XML - XSD - XSLT - JSON - jQuery - HTML - React - Redux - OAuth - REST - GraphQL - Express - ZooKeeper - Kafka - Storm - Akka HTTP - PostgreSQL - ElasticSearch - Cassandra - Redis - Mule - RabbitMQ - MQTT - SOAP - Linux - macOS - Git - Scrum - Emacs - Docker (compose) - Kubernetes - Ansible - Terraform - Jenkins - GitLab (CI/CD) - Devops - Raspberry Pi - Event Sourcing - Functional Reactive Programming - Ports and Adapters (Hexagonal)


Functional Bytes, 2013-2023

Boekelo

06 267 145 02

KvK: 59562722

Algemene voorwaarden